หมูทุบลือเลื่อง :: พระเครื่องเกษไชโย :: ผักตบโชว์จักสาน :: มะกรูดหวานเชื่อมใจ
       
       
สมุดทะเบียนเกษตรกร คืออะไร?
เป็นสมุดข้อมูลประจำครัวเรือนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งมีข้อมูลประกอบด้วย
  ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร
  ข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตร
  ข้อมูลการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ
  สมุดทะเบียนเกษตรกร มีขนาดใกล้เคียงกับสมุดสำเนาทะเบียนบ้าน ปกสมุดเป็นสีเขียวประกอบด้วยตราสัญลักษณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อความ "สมุดทะเบียนเกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"
       
สมุดทะเบียนเกษตรกรมีประโยชน์อย่างไร?
    เกษตรกรมีข้อมูลประวัติการทำกิจกรรมการเกษตรของตนเอง เพื่อใช้ประกอบการวางแผนการทำการเกษตรในฤดูต่อไป
    ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการขอความช่วยเหลือจากราชการในกรณีประสบภัยพิบัติ
    ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการขอความช่วยเหลือจากราชการในกรณีประสบภัยพิบัติ
    ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ เช่น โครงการรับจำนำผลผลิตโครงการสวัสดิการชาวนา
    โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร เป็นต้น
    ใช้แสดงตัวเกษตรกร ว่าเป็นเกษตรกรผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้เรียบร้อยแล้ว
    ประโยชน์ต่อภาครัฐ เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาการเกษตรในทุกระดับ
       
เกษตรกรขอรับสมุดทะเบียนเกษตรได้อย่างไร?
  เกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วให้มาติดต่อขอรับสมุดทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
  เกษตรกรที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แจ้งความจำนงขอขึ้นทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ
       
  นำสมุดทะเบียนเกษตรกรไปใช้อย่างไร?
    แสดงสมุดทะเบียนเกษตรกรทุกครั้ง ที่ติดต่อราชการกับหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
    แจ้งปรับปรุงข้อมูลในสมุดทะเบียนเกษตรกรทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ
  การยกเลิกสมุดทะเบียนเกษตรกรกรณีที่เกษตรกรผู้ได้ขึ้นทะเบียนไว้เสียชีวิตหรือเลิกทำการเกษตรแล้ว ให้ผู้แทนหรือคนในครอบครัว
  ของเกษตรกรที่เสียชีวิตแจ้ง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ และให้นำสมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเดิมคืนไว้เป็นหลักฐานด้วย
       
อย่าลืม!!
นำสมุดทะเบียนเกษตรกรไปด้วยทุกครั้งที่ติดต่อราชการกับหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
       
       
   
 
      ที่มา : ฝ่ายฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
      ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร
      โทรศัพท์ : 02-9551642
      จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : ict23@doae.go.th
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย
หมู่ 1 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 0-3569-9194 โทรสาร 0-3569-9194