หมูทุบลือเลื่อง :: พระเครื่องเกษไชโย :: ผักตบโชว์จักสาน :: มะกรูดหวานเชื่อมใจ
         
         
         
  ประวัติความเป็นมา
    ตามพระราชพงศาวดาร  กล่าวไว้ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ราวปี  พ.ศ.2128   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จ-
  พระเอกาทศรถ  (พระอนุชา)  ได้กรีฑาทัพรุกตีทัพพระเจ้าเชียงใหม่  และทัพพม่าจนแตกพ่าย ณ  บริเวณที่ตั้งของอำเภอไชโยในปัจจุบัน
  ซึ่งจากประวัติศาสตร์ปรากฏว่ามีเพียงชื่อ “บ้านชะไว” และ “บ้านสระเกษ” เท่านั้น พระยาโบราณราชธานินทร์  (พร  เตชะคุปต์)
  สันนิษฐานว่าบ้านไชโยตั้งขึ้นหลังเสร็จสิ้นสงครามดังกล่าว และเพราะเหตุที่ชนะทัพพระเจ้าเชียงใหม่จึงได้ชื่อว่า “บ้านไชโย”
    อำเภอไชโยนี้เดิมชาวบ้านเรียกว่า “อำเภอบ้านมะขาม” ประมาณปี พ.ศ. 2439 โดยทางราชการได้นำชื่อวัดและหมู่บ้านตำบลไชโย
  มาเป็นชื่ออำเภอ ส่วนชื่ออำเภอบ้านมะขามก็ยกเลิกไป และแม้ที่ว่าการอำเภอจะตั้งอยู่ที่ตำบลจรเข้ร้องก็ไม่ได้ชื่อว่าอำเภอจรเข้ร้อง กลับได้
  ชื่อว่า “อำเภอไชโย” เพราะถือว่าชื่อไชโยเป็นสิริมงคลมากกว่า
         
         
  ลักษณะทางกายภาพ
    อำเภอไชโย มีพื้นที่ทั้งหมด 72,326 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองอ่างทอง ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทอง
  ทางบกประมาณ 15 กิโลเมตร และทางน้ำประมาณ 20 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทองและจังหวัด
  ใกล้เคียง ดังนี้
    ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอพรหมบุรี (จังหวัดสิงห์บุรี)
    ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอท่าวุ้ง อำเภอเมืองลพบุรี (จังหวัดลพบุรี) อำเภอบ้านแพรก และอำเภอมหาราช (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
    ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองอ่างทอง
    ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ทอง
    สภาพพื้นที่ของอำเภอไชโย เป็นที่ราบลุ่ม  มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านพื้นที่อำเภอเป็นระยะทาง
  ประมาณ 14 กิโลเมตร  ลำน้ำแดง  หนองสามง่ามใหญ่  และหนองสามง่ามเล็ก พื้นที่ตำบลราชสถิตย์
         
         
  ข้อมูลทางการปกครอง
  การปกครองส่วนภูมิภาค
    อำเภอไชโยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบลแต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม 51 หมู่บ้าน ได้แก่
  การปกครองส่วนท้องถิ่น
    ท้องที่อำเภอไชโยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่
      - เทศบาลตำบลเกษไชโย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชโยทั้งตำบล
      - เทศบาลตำบลไชโย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจรเข้ร้อง ตำบลไชยภูมิ ตำบลหลักฟ้า ตำบลชะไว และตำบลตรีณรงค์ รวมทั้งบางส่วน
    ของตำบลชัยฤทธิ์
      - องค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลชัยฤทธิ์ (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลไชโย)
      - องค์การบริหารส่วนตำบลเทวราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทวราชทั้งตำบล
      - องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลราชสถิตย์ทั้งตำบล
       
         
  โครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านเศรษฐกิจ
    อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวน รับจ้าง ค้าขาย
    อาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสัตว์ ประมง
    ธนาคารมี 2 แห่ง ได้แก่
      1. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-3569-9125  
      2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยไชโย โทร.035-641118  
         
  ด้านสังคม
    สถานศึกษา      1.โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา
      ---------------2.วิทยาลัยพลศึกษาวิทยาเขตอ่างทอง
         
  ด้านการคมนาคม
    ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32
         
  ด้านการเกษตร
    ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว
         
         
         
         
         
         
         
  ข้อมูลอ้างอิง
  https://th.wikipedia.org/wiki/อำเภอไชโย
  http://www.amphoe.com/menu.php
         
         
         
         
สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย
หมู่ 1 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 0-3569-9194 โทรสาร 0-3569-9194