หมูทุบลือเลื่อง พระเครื่องเกษไชโย ผักตบโชว์จักสาน มะกรูดหวานเชื่อมใจ  
แนะนำหน่วยงาน
บุคลากร ข้อมูลด้านการเกษตร โครงการ
   

นายสมหมาย ทัศนกิจ
เกษตรอำเภอไชโย

ข่าวประชาสัมพันธ์
   

การจัดการความรู้ (KM)

เกษตรกรต้นแบบ

ข่าวเตือนการระบาดศัตรูพืช

   
ข่าวกิจกรรม
   

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เกษตรกร รุ่นที่ 5 จำนวน 50 ราย
(อ่านต่อ)

   

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโยจัดการอบรมหลักสูตรเกษตรทำนา ครั้งที่ 16 เกษตรกรจำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ซึ่งช่วงเช้า ได้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อสำรวจแปลงนาสาธิต เพื่อสังเกตการณ์เจริญเติบโตของต้นข้าว ระดับน้ำ ความชื้น อุณหภูมิ แสงแดด ปริมาณแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ ก่อนนำมารายงานผลการสำรวจของกลุ่ม โดยมีการนำนักเรียนเกษตรกรไปดูแปลงข่งเคียงเพื่อตรวจดูแปลง ก่อนทำการเรียนการสอนตามปกติ
(อ่านต่อ)

   

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เกษตรกร รุ่นที่ 4 จำนวน 50 ราย
(อ่านต่อ)

   

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เกษตรกร รุ่นที่ 3 จำนวน 50 ราย
(อ่านต่อ)

   

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโยจัดการอบรมหลักสูตรเกษตรทำนา ครั้งที่ 15 เกษตรกรจำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ซึ่งช่วงเช้า ได้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อสำรวจแปลงนาสาธิต เพื่อสังเกตการณ์เจริญเติบโตของต้นข้าว ระดับน้ำ ความชื้น อุณหภูมิ แสงแดด ปริมาณแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ ก่อนนำมารายงานผลการสำรวจของกลุ่ม ก่อนทำการเรียนการสอนตามปกติ โดยมีการสาธิตการผสมดินปลูก และการหมักดินด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของเนื้อดินด้วย
(อ่านต่อ)

   

สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จัดอบรมตามโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.ไชยภูมิ รุ่นที่ 2 จำนวน 50 ราย
(อ่านต่อ)


   

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/59 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร  ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เกษตรกร รุ่นที่ 1 จำนวน 50 ราย
(อ่านต่อ)

   

สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย มอบก้อนเชื้อเห็ด กิ่งพันธุ์ชะอม และเมล็ดพันธุ์ผักอื่นๆ เพื่อเป็นปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรัง มาตรการที่ 1 ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
(อ่านต่อ)

   

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโยจัดการอบรมหลักสูตรเกษตรทำนา ครั้งที่ 14 เกษตรกรจำนวน 30 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ซึ่งช่วงเช้า ได้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อสำรวจแปลงนาสาธิต เพื่อสังเกตการณ์เจริญเติบโตของต้นข้าว ระดับน้ำ ความชื้น อุณหภูมิ แสงแดด ปริมาณแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ ก่อนนำมารายงานผลการสำรวจของกลุ่ม ก่อนทำการเรียนการสอนตามปกติ
(อ่านต่อ)

   

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักเกษตรอำเภอไชโยร่วมกับกลุ่มอารักขาพืชจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ยและการใช่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ต.ตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เกษตรกร จำนวน 20 ราย
(อ่านต่อ)

   

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโยจัดการอบรมหลักสูตรเกษตรทำนา ครั้งที่ 13 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ซึ่งช่วงเช้า ได้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อสำรวจแปลงนาสาธิต เพื่อสังเกตการณ์เจริญเติบโตของต้นข้าว ระดับน้ำ ความชื้น อุณหภูมิ แสงแดด ปริมาณแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ ก่อนนำมารายงานผลการสำรวจของกลุ่ม ก่อนทำการเรียนการสอนตามปกติ โดยช่างท้ายมีการสาธิตการทำ
สารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรที่มาเรียนด้วย
(อ่านต่อ)

   

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จัดเวทีเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรอำเภอไชโย ครั้งที่ 2 กิจกรรม อาสาสมัครเกษตร โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลบางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 18 ราย
(อ่านต่อ)

   

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย จัดอบรมตามหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา ครั้งที่12 ณ ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง โดยก่อนทำการเรียนการสอน ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มเพื่อสำรวจแปลงนาสาธิต เพื่อตรวจ/จดบันทึกรายละเอียดต้นข้าวที่ปลูก (อายุข้าว 63 วัน)
และโรค/แมลง ก่อนที่จะสรุปและเรียนต่อ
(อ่านต่อ)

   

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเกษตรอำเภอไชโยจัดการอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนา ตำบลเทวราช อำเภอไชโย ครั้งที่11 โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 30 คน ซึ่งช่วงเช้า ได้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่มเพื่อสำรวจแปลงนาสาธิต เพื่อสังเกตการณ์เจริญเติบโตของต้นข้าว ระดับน้ำ ความชื้น อุณหภูมิ แสงแดด ปริมาณแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูธรรมชาติ ก่อนนำมารายงานผลการสำรวจของกลุ่ม ก่อนทำการเรียนการสอนตามปกติ
(อ่านต่อ)

   

สำนักงานเกษตรอำเภอไชโย
หมู่ ๑ จรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ๑๔๑๔๐
โทร ๐๓๕ -๖๙๙๑๙๔
webmaster@chaiyo.com